Oxelösunds Hamn tar emot sorterat avfall från fartyg i den utsträckning som den regionala avfallsmottagningen accepterar. Detta innebär även återanvändning, återvinning och energiutvinning. Oljeförorenade och andra skadliga produkter omhändertas på av myndigheterna föreskrivna sätt. Avgift för mottagning är lagd till hamnavgiften och tas ut med samma belopp av alla fartyg.

Anmälan ska göras minst 24 timmar före hämtning och ska bl a innehålla uppgifter om kvantitet, produkt samt dimension och typ av koppling. Förorenat vatten (sludge och sewage) tas emot av slamsugningsbil. Svart- och gråvatten (sewage) även vid kaj nr 3. Oljeförorenade trasor etc, och annat skadligt avfall måste förpackas och märkas i enlighet med anvisningar i ”MARPOL 73/78 Annex III”.

I Oxelösunds Hamn finns även återvinnings- och mottagningsställen där avfall kan sorteras i följande kategorier: Trä, Papper/Wellpapp, köksavfall, lysrör och lampor och batterier.

För förfrågningar, kontakta Hamnkontoret på 0155-25 80 00

Avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Oxelösunds Hamn under följande förutsättningar: (Med normalt menas det som kan rymmas i köl under maskinrum, sludge och länsvattentankar).

Avfallet skall härröra från fartyg som ligger i Oxelösunds Hamn och ej ha en flampunkt understigande 60°C eller andra komponenter klassade som ”farligt gods”.

Beställning av mottagning skall göras minst 24 timmar innan avlämning, hos hamnens trafikexpedition per telefon 0155-25 81 50 helgfria vardagar mellan klockan 08.00-12.00 och 13.00-16.00. Beställningen skall innehålla uppgifter om kvantitet, typ av avfall, komponenter i avfallet, på vilket sätt avfallet avses avlämnas, samt, om avfallet är pumpbart, vilken slags koppling som erfordras. Företrädesvis skall internationell koppling med uttag på däck finnas. Om avlämning inte sker på avtalad tid debiteras uppkommen merkostnad.

I de fall fartyget skall avlämna avfallet med egen pump skall detta ske med en hastighet inte understigande 5 m³ per timma. Kan så ej ske debiteras merkostnaden. Ombord på fartyget skall finnas för avlämnandet ansvarig person, som tar emot och kopplar slangen till fartyget, övervakar pumpningen samt i övrigt är mottagaren behjälplig.

Vid mottagning med slamsugningsbil skall förare under arbetets gång hålla bil och slang under ständig uppsikt. Bilens förare är ansvarig för oljesöl från bilen.

Då avfall lämnas i fat skall dessa genom fartygets försorg uppställas på plats anvisad av hamnbefälet. Fat skall vara felfria och tätslutande, samt tydligt och varaktigt märkta vid avlämningen. Kostnader för sanering av spill förorsakat av läckande fat, liksom kostnader för särskild hantering till följd av att uppenbar risk för läckage föreligger debiteras fartyget. Skriftlig deklaration av avfallets innehåll skall på begäran lämnas till mottagaren. Vid hämtning lämnas ovanstående uppgifter till bilens förare.

Mottagningsställen

mottagningsstallen