Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Oxelösunds Hamn under följande förutsättningar: (Med normalt menas det som kan rymmas i köl under maskinrum, sludge och länsvattentankar).

Avlämning av oljerester och avfall från fartygs maskinrum

Oljerester och avfall som normalt uppstår i fartygs maskinrum kan kostnadsfritt avlämnas i Oxelösunds Hamn under följande förutsättningar: (Med normalt menas det som kan rymmas i köl under maskinrum, sludge och länsvattentankar)

 1. Avfallet skall härhöra från fartyg som ligger i Oxelösunds Hamn och ej ha en flampunkt understigande 60°C eller andra komponenter klassade som ”farligt gods”.
 2. Beställning av mottagning skall göras minst 24 timmar innan avlämning önskas ske. Beställningen görs hos hamnens trafikexpedition per telefon 0155-25 81 50 helgfria vardagar mellan klockan 08.00-12.00 och 13.00-16.00. Beställningen skall innehålla uppgifter om kvantitet, typ av avfall, komponenter i avfallet, på vilket sätt avfallet avses avlämnas, samt, om avfallet är pumpbart, vilken slags koppling som erfordras. Företrädesvis skall internationell koppling med uttag på däck finnas. Trafikexpeditionen meddelar beställaren vid vilken kaj avlämning skall ske och på vilket sätt.
 3. Om avlämning inte sker på avtalad tid debiteras uppkommen merkostnad.
 4. Vid hämtning med slamsugningsbil skall tidpunkt för avlämning överenskommas. Bilens väntetid efter överenskommen tid är maximerad till 15 minuter inklusive tid för slanganslutning. Väntetid häröver debiteras fartyget, dock ej kostnader som beror på bilens eventuella försening.
 5. I de fall fartyget skall avlämna avfallet med egen pump skall detta ske med en hastighet inte understigande 5 m³ per timma. Kan så ej ske debiteras merkostnaden härför.
 6. Ombord på fartyget skall finnas för avlämnandet ansvarig person, som mottager och kopplar slangen till fartyget, ombord övervakar pumpningen samt i övrigt är mottagaren behjälplig.Vid mottagning med slamsugningsbil skall förare under arbetets gång hålla bil och slang under ständig uppsikt till förekommande av oljesöl på kajen. Bilens förare är ansvarig för oljesöl från bilen.
 7. Då avfall lämnas i fat skall dessa genom fartygets försorg uppställas på plats anvisad av hamnbefälet. Fat skall vara felfria och tätslutande vid avlämningen. Kostnader för sanering av spill förorsakat av läckande fat, liksom kostnader för särskild hantering till följd av att uppenbar risk för läckage föreligger debiteras fartyget.
 8. Skriftlig deklaration av avfallets innehåll skall på begäran lämnas till mottagaren. Vid hämtning lämnas ovanstående uppgifter till bilens förare.
  Vid uppställning av fat på kaj skall faten vara varaktigt och entydigt märkta (icke vattenlöslig färg) med innehåll och fartygets namn.
 9. Vad ovan sagts om bil som transportör gäller även annat transportmedel.