Vi skapar din säkraste miljö

Vi jobbar dygnet runt, hela året för att erbjuda den bästa servicen för våra kunder. Men vi måste också kunna upprätthålla den högsta möjliga säkerheten. Hos oss pågår ett ständigt skyddsarbete, där varje medarbetare har ett ansvar för att eventuella risker uppmärksammas.

Den internationella fartygstrafiken och hamnanläggningen skyddas och är bevakad enligt gällande regler som ISPS-koden, International Ship and Port Security Code och Lagen om hamnskydd. Dessa regelverk förbjuder tillträde för obehöriga till hamnanläggning och fartyg. Hamnordning för Oxelösunds Hamn.

Säkra anlöp

Säkerhetsåtgärder vid lastning och lossning av fartyg

Följande säkerhetsregler vid lastning och lossning gäller i hamnen. Reglerna baseras på föreskrifter utgivna av Arbetsmiljölagen, Fartygssäkerhetslagen samt ILOs ”Safety and health in dock work”.

 • Ett säkerhetsnät ska finnas under landförbindelsen. Nätet ska vara fastsatt så det förhindrar fall mellan fartyg och kaj.
 • Däcket ska hållas rent och halkfritt.
 • Luckor och skärstockar ska placeras och medge tillräcklig plats för luckbas.
 • Förteckningen över farligt gods (enligt IMDG-code) och var detta gods är stuvat, ska överlämnas till ansvarig arbetsledning.
 • Arbetsplattform för luckbas, ska ha skyddsräcke.
 • Vid sektionslastning eller -lossning ska det finnas säkerhetsnät, som som hindrar att människor eller last störtar ner.
 • På RO-RO-fartyg ska avkörnings- och nedstörtningsskydd finnas vid hissöppningar. Personbefordran är tillåten endast om det klart framgår av hisscertifikatet. – Vid körning med förbränningsmotor i fartyget ska avgaserna evakueras effektivt.
 • Säkra tillträdelseleder ska finnas, väl belysta under mörker.
 • Besättningsmän och stuveriarbetare ska om möjligt inte arbeta samtidigt i lastrum.
 • Under arbete bör endast besättningsmän som deltager i lastnings/lossningsarbetet vistas inom området för lasthantering.
 • Personalen ska ha reflekterande klädsel och personlig skyddsutrustning.
 • Patentlucka ska i öppet läge vara säkrad med mekanisk spärranordning.

Anlöpsregler

Oxelösunds Hamn är Ostkustens djuphamn. För att säkert kunna ta emot fartyg upp till 250 m längd och 45 m bredd dagtid och 250×35 m nattetid, utvecklar vi successivt säkrare rutiner i samarbete med sjötrafikområdeschefen och det Nautiska Rådet vid lotsplatsen i Oxelösund.

Båtmansplikt

Från och med 2007-03-01 är användande av båtmän obligatoriskt vid ankomst till Oxelösunds Hamns alla kajer för fartyg med en längd (LOA) överstigande 70 m. Beslutet grundar sig på riskerna för personskador och för skador på kajanläggningarna vid förtöjning.

Hamnskydd

Enligt lagen om hamnskydd 2006:1209 är hela Oxelösunds Hamn att betrakta som skyddsområde. Hamnens områden inhägnas därför och tillträde hänvisas normalt till en huvudgrind. Alla inom området kan komma att avkrävas identifikation och vid oförmåga att uppvisa sådan avvisas.