Verksamhetspolicy

Med respekt för kunden och varandra

Oxelösunds Hamn är ett säkert, kundorienterat och effektivt logistikföretag som med ömsesidig respekt möter kundernas och omvärldens förväntningar genom att alltid sträva efter att göra rätt. Kvaliteten är allas ansvar och vi arbetar med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten genom att fånga upp och återkoppla avvikelser för att lära och förbättra. Vi strävar efter en hållbar miljö, en säker arbetsplats, en bra kamratanda, ett sunt företagsresultat och en bra kundrelation.

1. SÄKERHETEN FÖRST

Oxelösunds Hamn skall vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. Vår vision är att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i alla beslut och åtgärder och är allas ansvar. Vår strategi för att uppnå detta mål är att arbeta rutinmässigt och kontinuerligt för att upptäcka och genomföra förbättringsåtgärder. Inrapportering av säkerhetsrisker eller brister i verksamheten ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

2. KUNDEN I FOKUS

Våra tjänster ska utföras så att de möter kundens förväntningar. Vi förstår vår roll som en del av en transportkedja och hanterar variationer och avvikelser som en naturlig del av arbetet och möter dem med stor flexibilitet. Vi är öppna och kommunicerar aktivt med kunder och underleverantörer.

3. EFFEKTIVITET

Varje arbetsuppgift utgår från ett bästa arbetssätt. Arbetsplatsens normalläge präglas av ordning och reda.

4. MILJÖ

Miljö är allas ansvar. Företaget arbetar för en hållbar utveckling. Det betyder att vi aktivt verkar för miljöeffektiva lösningar.

5. ÖMSESIDIG RESPEKT

Våra medarbetare, partners och kunder representerar olika kulturer, språk, religioner mm. Vi möter varandra med stor respekt och visar tillit.

Våra principer

arbetssatt

Bästa säkra arbetssätt

Vi strävar alltid efter att ha en god ordning och reda i verksamheten samt att använda oss av bästa kända arbetssätt för att uppnå en hög säkerhet och en effektiv verksamhet.

Lära och förbättra

Vi analyserar och förbättrar ständigt vår verksamhet genom målstyrning och systematisk problemlösning och processförbättring.

Kundbehovet i fokus

Vi fokuserar på att uppfylla våra kunders behov på bästa sätt genom daglig styrning samt mätning och utvärdering av kundtillfredsställelsen.

Resursoptimering

Vi använder våra resurser på bästa sätt genom produktionsplanering. Varje dag möter vi produktionssituationen med rätt service, medarbetare, teknik, material, kajplats och underhållsinsatser.

Rätt från mig

Vi fokuserar på att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Det gör vi både när vi arbetar individuellt och när vi samarbetar i team.

Samverkan

Vi arbetar i tvärfunktionella team och arbetsgrupper för att nå en bra samverkan mellan verksamhetens intressenter.

Tillstånd

Verksamheten vid Oxelösunds Hamn är tillståndspliktig. Bolaget har 2004-05-14, av Länsstyrelsen Södermanlands län, tilldelats tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet. Tillståndet medger en sammanlagd årlig hantering av 5,5 Mton gods över kaj inkluderande tankfartygsanlöp med kemikalier.

Oxelösunds Hamn hanterar olja över kaj för lagring i bergrum. Denna verksamhet sker under särskilt tillstånd beviljat av Mark- och miljödomstolen 2013-12-10.

Oxelösunds Hamn AB bemannar på uppdrag av SSAB Oxelösund AB lastageplatsen vid SSAB:s anläggning i Oxelösund. Denna verksamhet sker under SSAB:s miljötillstånd.

Oxelösunds Hamn redovisar i den officiella hamnstatistiken volymerna i samtliga serviceuppdrag och mot tillståndsgivande myndighet vad som sker mot respektive tillstånd.