Miljöpolicy

Fördjupning av verksamhetspolicyn – Yttre miljö

 

Förbättringsarbete

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre i vårt miljöarbete. Därför har vi uppdaterat åtgärdsplanen för förbättring av hamnens miljöprestation.

Handlingsplan yttre miljö 2018

 

Mätningar och utfall

Våra miljötillstånd reglerar vilken miljöpåverkan vår verksamhet får ha. Luftkvalitet, bullernivåer och utsläpp i dagvatten kontrolleras kontinuerligt enligt uppgjorda program.

Luft

Ansvaret för mätning av luftkvaliteten har Oxelösunds kommun, genomförs via Luftvårdsförbundet. Farligt stoft är partiklar som är mindre eller lika med 10 mikrogram i diameter, PM10, PM 2,5. Luft och nedfallsmätning sker dock sommarhalvåret, fram till november, på ett tiotal punkter inom vår och SSAB närhet.

Skogsområdet Aspvreten utanför Trosa har utfallet ca 10 μg farligt stoft/m³ luft och är referensområde för miljöforskning. I Oxelösund ligger nivån generellt på 12-16 μg farligt stoft/m³ luft.

Tillåtet gränsvärde för PM10 halten är 40 μg/m³ luft som årsmedelvärde och 50 μg/m³ luft som dygnsmedelvärde.

Buller

Buller mäts fyra ggr/år. Verksamheten brukar ligga precis under tillåtet gränsvärde 55dBA dagtid och 45 dBA nattetid. Detta kan jämföras med ett vanligt samtal som ligger på mellan 50-60 dBA.

Vatten

Vattenprover tas två ggr/år. Det är dagvattnet (regnvatten) som analyseras på metallinnehåll. Utfallet ligger normalt gott under tillåtna gränsvärden.