ISPS – Sjöfartsskydd

Denna information utfärdas mot bakgrunden av de internationella reglerna angående sjöfartsskydd (ISPS-koden) som är gällande från och med den 1 juli 2004. Syftet är att klargöra vilka regler som gäller inom de aktuella hamnområdena.

Förhandsanmälan

Anlöpande fartyg skall senast 24 timmar innan det anlöper hamnen skriftligen förhandsanmäla sin ankomst och vilken skyddsnivå fartyget befinner sig i samt vilken skyddsnivå som var rådande i den senaste hamnen. Företrädesvis informeras mäklaren om uppgifterna, vilken har att vidarebefordra dessa till Oxelösunds Hamn AB.

Skyltning av ISPS-område

ISPS-områden är tydligt utmärkta med skyltar. Det ska observeras att alla som vistas inom detta område kan bli föremål för identifieringskontroll.

Inpassering ISPS-område

Besökande till Oxelösunds Hamn ska använda företagets huvudinfart, Skeppargatan 25, vid inpassering till hamnområdet. Efter ID-kontroll ges direktiv om lämplig väg in på ISPS-området av vaktpersonalen. Besök ska vara föranmälda. Övriga infarter till hamnen får endast tillträdas av behörig personal med passerkort.

Besättningars legitimation

Besättningsmedlemmar som vistas inom ISPS-området ska på anmodan kunna uppvisa antingen en giltig sjöfartsbok eller ett s.k. IMO-ID. Underlåtenhet att uppvisa giltig legitimation medför avvisning och polisanmälan.

Sjöfartsskyddsdeklaration

I de fall då ett fartyg har en högre skyddsnivå än den rådande i hamnen, eller i övrigt anser sig behöva ett utökat skydd, ska det begäras att en sjöfartsskyddsdeklaration utfärdas. En sådan ställs direkt till PFSO via trafikkontoret (+46-155-258150, traffic@oxhamn.se) Ev. extrakostnader som kan uppstå i samband med sådan begäran kommer att debiteras fartyget.

Fartyg som inte uppfyller ISPS-koden

Fartyg som inte erhållit ett godkännande enligt ISPS-koden, eller kommer från en hamn som inte uppfyller kraven, kommer att debiteras samtliga extrakostnader som är förbundna med anlöpet i form av vakthållning etc.