Vi behöver ditt godkännande
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Därför behöver vi ditt godkännande för att även fortsättningsvis skicka vårt nyhetsbrev till din e-postadress. Vi kommer i så fall att spara din e-postadress i våra register.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Skulle du välja att återkalla ditt samtycke kommer vi ta bort dina personuppgifter från våra register och från våra e-postlistor. Du kommer då inte längre att få våra nyhetsbrev.
Så här behandlas dina personuppgifter efter lämnat samtycke
Carl Johan Warfvinge är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnat. Dataskyddsombud på Oxhamn är Marie Bergkvist Hägglund.

De personuppgifter som du har lämnat behövs för att Oxhamn ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig

Internt på Oxhamn är det marknadsavdelningen som behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer utifrån syftet med behandlingen att sparas för utskick av nyhetsbrev. Utskick kan när som helst avbrytas på begäran.

Dina rättigheter
Tillgång till personuppgifter: Du har rätt att av Oxhamn få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och viss information (artikel 15 i dataskyddsförordningen).
Rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av Oxhamn. Du har också rätt att komplettera personuppgifterna med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Radering: Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter hos Oxhamn raderade. Uppgifterna ska raderas i följande fall:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
– Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
Begränsning av behandling: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du ansett att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
Rätt att invända mot behandling: Du har i vissa fall rätt att invända mot Oxhamns behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Om du anser att Oxhamn behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.